Startsida‎ > ‎

Konsultuppdrag

Företagsinkubator

Tony har periodvis anlitats som "second-opinion" av en inkubatorverksamhet i mellansverige. Uppdragen har bestått i att lyssna på innovativa idéer från entrepenörer och genom analys och ifrågasättande hjälpa företagen att ta beslut kring fortsatt inriktning. Till största del är utmaningen att hjälpa idérika personer att fokusera på ett fåtal idéer och aktiviteter i taget, får att få fokus på rätt sak.

2012-pågående

Undersökningsföretag

Tony har arbetat som konsult åt ett nystartat undersökningsföretag i Örebro. Uppdraget har bestått i att hjälpa ägarna i sitt strategiska och taktiska arbete. Mestadels har frågorna som berörts varit inom försäljning, ägande och tillväxt.

2012-pågående

Utbildningsföretag i mellansverige

Tony undervisar elever på en tvåårig marknadsföringsutbildning. Ämnena som Tony undervisar i är "Relationsmarknadsföring" och "Service Management". Att använda sig av service som konkurrensmedel är idag många företags utmaning.  Tonvikten i utbildningarna ger en bra kunskap i vad som påverkar upplevd tjänstekvalitet, hur förväntningar skapas, hur tjänster konsumeras samt hur relationen till kunder utvecklas och påverkas av ett företags agerande. Utbildningen avslutas med tentamen och betygssättning.

2012-pågående

Elektronikföretag i såddfasen

Tony arbetar som mentor åt ett elektronikföretag i sådd-fasen. Företagets lösning är världsunik och möjliggör en helt ny typ av visualisering på stora displayer. Tonys uppdrag är att coacha grundaren och ägaren till företaget genom de tidiga faserna. En stor del av uppdraget kretsar kring finansiering av verksamheten samt marknadsbearbetning, förhandling och försäljning.

2012-pågående

Programvaruföretag inom webbpublicering

Tony har anlitats som konsult åt ett av Sveriges framgångsrikaste företag inom portalintegration och webbpublicering (CMS). Tony har i uppdraget tagit rollen som företagets försäljningschef och medverkat vid kund- och partnerbesök. Tony har i huvudsak arbetat med företagets kanalstrategi, säljstrategi, prissättning, partnermodell, licensmodell och marknadsstrategi. Uppdraget var även att handla upp rekrytering av fältsäljare och försäljningschef via ett externt rekryteringsföretag. Under uppdraget har mätning av säljaktiviteter och affärsläge införts. Tony har även varit rådgivare åt företagets vd i övergripande och strategiska frågor.

2011–pågående

Lokalt utbildningsföretag

Tony har anlitats som utbildare i kurser inom företagsekonomi av ett lokalt utbildningsföretag. Tony har genomfört företagsanpassade utbildningar inom ekonomi för både chefer och ”icke-ekonomer”.

2011-pågående

Mjukvaruföretag inom projektredovisning

Tony har arbetat som konsult åt ett mindre mjukvaruföretag specialiserat på redovisning i projektstyrda verksamheter. Företaget är ägarlett och har nyligen spridit ägandet med externt ägande. Tony har agerat coach inom försäljning och startat en process inom kallkunds-bearbetning och leads-generering. Tony har anlitats för att rekrytera in ny personal under tillväxten samt även hjälp företaget med flytt till nya lokaler i Örebro. Tony har även varit rådgivare kring strategi, prissättning och marknadsföring.

2011-pågående

Konsultföretag inom webmarknadsföring

Tony är styrelseledamot i ett spännande företag som verkar inom området marknadsföring på internet och området sociala medier.  Inriktningen på bolaget är i första hand riktad mot upplevelsenäringen. Tony har även drivit ett projekt i syfte att enas kring olika mått och mål gällande lönsamhet, effektivitet och produktivitet. Arbetet har även syftat till att införa ett nytt verksamhetssystem som stöds av arbetssättet i företaget. I detta arbete har Tony varit kravställare och utvärderat olika lösningar. Frågor som behandlas i styrelsen är i första hand rörande framtida strategi, administration, organisation och prissättning. Företaget har under Tonys tid i styrelsen bytt vd en gång.

2010–pågående

IT-konsultföretag

Tony har arbetat som konsult åt ett nystartat konsultföretag i Örebro. Företaget startades av tre eldsjälar och är idag tjugo anställda. Företaget har präglats av lönsamhetstänkande och hög kunskap. Tony har agerat bollplank åt vd samt agerat rådgivare åt ägarna. Tony har även på deltid agerat som försäljningsansvarig med inriktning mot nya kunder. Sedan 2010 arbetar Tony i företagets styrelse. Frågor som behandlas i styrelsen är i första hand erbjudande, prissättning, personalpolicys och försäljningsstrategi.

2006–pågående

Lokal fordonshandlare

Tony har arbetat som konsult åt en fordonshandlare i Örebro. Uppdraget bestod i att agera coach samt både strategisk och taktisk rådgivare åt ägaren. Tony medverkade även vid framtagande av budget samt mät- och kontroll-system för verksamheten.

2011-pågående

Offentlig organisation

Tony har agerat rådgivare åt en stor offentlig organisation som genomfört en förstudie angående en betydande verksamhetsförändring och omorganisation. Uppdraget bestod i att utvärdera och dra slutsatser från den förstudie som tagits fram samt att identifiera framgångsfaktorer, risker och fokusområden.

2011

Tillväxtföretag inom telemarketing

Tony ansvarade för finansieringsfrågor, styrelsens arbete samt arbetsledning och uppföljning av företagets ekonomiska arbete.

2010

Lokal företagarförening

Tony var styrelseledamot i Örebros största företagarförening under flera år. Organisationen genomgick stora förändringar avseende inriktning, uppdrag och strategi. En förändring av ägarstrukturen påbörjades under Tonys tid i styrelsen, i detta arbete var Tony drivande. Föreningen böt under denna tid vd två gånger.

2001–2008

Konsultföretag inom kommunikation och ledarskap

Tony har anlitats som hyr-vd i ett av Sveriges framgångsrikaste företag inom kommunikation och ledarskap. Tonys uppdrag var att i rollen som vd bygga en organisation som klarar en hög tillväxt, samt att styra verksamheten mot ett högt resultatmål. Uppdraget utfördes på deltid under tre månader. De frågor som prioriterades var ledarskapet, försäljningsarbetet, administrationen samt varumärkesfrågor.

2011

Offentlig organisation

Tony anlitades som metodstöd för en stor avdelning inom offentlig förvaltning. Avdelningen hade utvecklats åt fel håll under en tid med personal och chefer som slutat och med beställare som inte känt sig nöjda med vad som levererats. Tonys roll var att tillsammans med ledande personer i organisationen visualisera ett modernt arbetssätt och att inspirera all personal till en mer delegerad och ansvarstagande kultur. Arbetet bestod av diskussioner med chefer och beställare samt workshops med all personal där Tony agerade moderator och inspiratör.

2011


Ċ
Tony Cornelius,
26 sep. 2014 06:17
Comments