Startsida‎ > ‎

Konsultuppdrag

Mjukvaruföretag inom webbpublicering
Tony har anlitats som konsult åt ett av Sveriges framgångsrikaste företag inom portalintegration och webbpublicering (CMS). Tony har i uppdraget tagit rollen som företagets försäljningschef och medverkat vid kund- och partnerbesök. Tony har i huvudsak arbetat med företagets kanalstrategi, säljstrategi, prissättning, partnermodell, licensmodell och marknadsstrategi. Uppdraget innebar även att handla upp rekrytering av fältsäljare och försäljningschef via ett externt rekryteringsföretag. Under uppdraget har mätning av säljaktiviteter och affärsläge införts. Tony är numera rådgivare åt företagets vd i övergripande och strategiska frågor.
2011-pågående

Idrottsförening i högsta serien
Tony anlitades som interimchef i en lokal idrottsförening. Föreningen spelar i Sveriges högsta serie och intäkterna som genereras är cirka 120 Mkr. Tonys roll var att ta ansvar för de kommersiella intäkterna samt den kommersiella organisationen. Arbetet bestod även i att rekrytera ny personal inom området företagsförsäljning. Tony ingick under uppdraget i föreningens ledningsgrupp.
2016-2017

Företagsinkubator
Tony arbetar som coach åt inkubatorföretag i accelerator-fasen. Tony har periodvis även anlitats som "second-opinion" av en inkubatorverksamhet i mellansverige. Uppdragen har bestått i att lyssna på innovativa idéer från entreprenörer och genom analys och ifrågasättande hjälpa företagen att ta beslut kring fortsatt inriktning. Till största del är utmaningen att hjälpa idérika personer att fokusera på ett fåtal idéer och aktiviteter i taget, får att få fokus på rätt sak.
2012-pågående

Företag inom mätning
Tony har anlitats av ett internationellt företag inom mätning och mätteknik. Uppdraget bestod i att arbeta fram en tydlig säljprocess hela vägen från digitala leads till kundmöten och förhandling. Tony mötte de olika ländernas ledning och marknadsgrupper i workshops. Resultatet från arbetet gav företaget en stark ökning i antalet nukundsbesök och antalet affärer hos nya kunder. Arbetet består nu i att stödja företagets koncernchef i dessa frågor när behov uppstår.
2016-pågående

Säljbolag inom IT
Tony har varit inhyrd interim-chef hos ett företag som är specialiserat på att sälja supporttjänster och programvarulicenser. Företaget har varit verksamt på nordiska IT-marknaden sedan 80-talet och kärnverksamheten är försäljning med telefonen som verktyg. Företaget omsätter strax över 100 miljoner. Uppdraget som Tony genomfört har varit att lyfta linjechefer inom organisationen, skapa ordning och reda samt öka andelen korsförsäljning mellan de olika affärsområdena. Efter uppdragets slut agerar Tony fortfarande mentor åt ledningen i företaget.
2015-pågående

Utbildningsföretag
Tony undervisar elever på en tvåårig marknadsföringsutbildning. Ämnena som Tony undervisar i är "Relationsmarknadsföring" och "Service Management". Att använda sig av service som konkurrensmedel är idag många företags utmaning.  Tonvikten i utbildningarna ger en bra kunskap i vad som påverkar upplevd tjänstekvalitet, hur förväntningar skapas, hur tjänster konsumeras samt hur relationen till kunder utvecklas och påverkas av ett företags agerande. Utbildningen avslutas med tentamen och betygssättning.
2012-pågående

Lokalt utbildningsföretag
Tony har anlitats som utbildare i kurser inom företagsekonomi av ett lokalt utbildningsföretag. Tony har genomfört företagsanpassade utbildningar inom ekonomi för både chefer och ”icke-ekonomer”.
2011-pågående

Lokal fordonshandlare
Tony har arbetat som konsult åt en fordonshandlare i Örebro. Uppdraget bestod i att agera coach samt både strategisk och taktisk rådgivare åt ägaren. Tony medverkade även vid framtagande av budget samt mät- och kontroll-system för verksamheten. Projektet avslutades med avyttring av delar av verksamheten och flytt till mer anpassade lokaler.
2011-2013

Offentlig organisation
Tony anlitades som metodstöd för en stor avdelning inom offentlig förvaltning. Avdelningen hade utvecklats åt fel håll under en tid med personal och chefer som slutat och med beställare som inte känt sig nöjda med vad som levererats. Tonys roll var att tillsammans med ledande personer i organisationen visualisera ett modernt arbetssätt och att inspirera all personal till en mer delegerad och ansvarstagande kultur. Arbetet bestod av diskussioner med chefer och beställare samt workshops med all personal där Tony agerade moderator och inspiratör.
2011

Mjukvaruföretag inom projektredovisning
Tony har arbetat som konsult åt ett mindre mjukvaruföretag specialiserat på redovisning i projektstyrda verksamheter. Företaget är ägarlett och har nyligen spridit ägandet med externt ägande. Tony har agerat coach inom försäljning och startat en process inom kallkunds-bearbetning och leads-generering. Tony har rekryterat personal inom försäljning och administration och ansvarade för att flytta företaget till en annan ort 2012. Tony har även varit rådgivare kring strategi, prissättning och marknadsföring.
2011-2013

Offentlig organisation
Tony har agerat rådgivare åt en stor offentlig organisation som genomfört en förstudie angående en betydande verksamhetsförändring och omorganisation. Uppdraget bestod i att utvärdera och dra slutsatser från den förstudie som tagits fram samt att identifiera framgångsfaktorer, risker och fokusområden.
2011

Företag inom kommunikation och ledarskap
Tony har anlitats som hyr-vd i ett av Sveriges framgångsrikaste företag inom kommunikation och ledarskap. Tonys uppdrag var att i rollen som vd bygga en organisation som klarar en hög tillväxt, samt att styra verksamheten mot ett högt resultatmål. Uppdraget utfördes på deltid under tre månader. De frågor som prioriterades var ledarskapet, försäljningsarbetet, administrationen samt varumärkesfrågor.
2011


Ċ
Tony Cornelius,
26 sep. 2014 06:17
Comments